סימניות

יפוסניא :דיפל

שמות חלופיים:

Torchlight: Infinite RPG קחשמ. .קחשמה תא ובהאי םיבר םישנא ,םוימירפה תמר לש הבוטה הקיפרגל תודוה .םעטב תרחבנ הקיזומהו ,תיעוצקמ הרוצב השענ לוקה

.ךשוחב לוכא ביבסמ םלועה .לפאה דצל םינופו היותיפל םיענכנ היזטנפה םלוע לש םיבר םיבשות

.וז ךרדב ךלש תרחבנה רובע םיהדמ דויצ גישהל לוכי התא .םתוא גישהל לק היהי אלו דואמ םירידנ םקלח ,ידגא דויצ יגוס 200-מ ר .ושאייתת לא ,ידמ םיקזח םניא םהב םילקתנ םתאש םיטירפה םא םג לבא .רחא דויצ רוציל וא רפשל ידכ ךרע ירקי םירמוח גישהל ידכ םתוא קרפל .קחשמב ןימזה םוצעה חותפה קושב בוט ריחמב ךירצ אל התאש המ תא רוכמל .קחשמה עבטמב ףסכ הברה םלשל ןכומ היהי אוה וילע ,רחא ןקחש רובע יתי .שקובמ יכה המ ןיבהל ידכ קושה תא דמלו הריכמל םיטירפ םושר

.םינוש םירושיכ םע תויסיטרכ 24-ב חתפל קוידב המ טילחהל לכות .רשפאה לככ ךלש קחשמה ןונגסל ומיאתיש ךכ םימחול רוציל ךל רשפאמ הז

.קחשמב םויה לכ תא תולבל וליפא רשפא ,ןמז לכב קחשל לוכי התא .םולכב ךתוא ליבגי אל דחא ףא

.שדחמ ןעטיהל ןמז חקייש תודחוימ הלאכ שי ,תויסיסבה תוקינכטל ףסונב .םיביוא לש םינוש םיגוס רובע םידדוב הפקתה יבולישב שמתשה .םיסובב םחליהל דחוימב השק היהי הז .תושלוח שי דחא לכלש ורכז

.םירחא םינקחשמ קושב תונקל לוכי התא רסח

.םש םניא תוחוכה ןזאמ לע עיפשהל םילגוסמה ןיבוט .םניחב קחשמל ןפוד אצוי דואמ הז .ףסכ דוע תותפל ידכ אל ,ףיכ היהיש קחשמ רוציל וסינ םיחתפמה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more