סימניות

בנזו ןש

שמות חלופיים:

Tooth And Tail תמא ןמזב ןפוד אצוי טעמ היגטרטסא .הבוט הדובע ושע םה הזה הרקמב לבא ,םיבר ידניא ינפלוא לע הבוהא ךכ .הקיזומה םג ךכו ,ןיוצמ לוקה .ירפסומטא דואמ קחשמה

.רומוה ילב אלו הפי םיבותכ םיגולאידה

.רשב לוכאל םיטילחמ םה ,ןוזמה רבשמ לע רבגתהל ידכו ןוזמב ינורכ רוס .לוכאל ןתינ םיבשותהמ ימ תא הטילחמש הלרגה םירצוי ,סדמיכרא תושארב

.ללכב דחא ףא לע םייאל הלוכי אל הרואכלש ,תימומרע יכה תינכותה תא ש

.םהב ולקתנש ביואה יניינב תאו םיביואה תא םיפקותו וירחא םיכלוה ךאב .ןפוד תאצוי טעמ תויהל הלוכי וז הרקב תכרע ,הלחתהב .לגד לעב לרנג ותוא ידי לע תלהונמ הנגה ינבמו םילייח תקסעהל םיפירצ

.םינבמ תיינב לע םימלשמ ותרזעבו ,לכואל םילייח םירכוש

.וללה םינקתמה תנגהל םיארחא םג םה ,תווחב םידבוע םיריזח .ןנוגתהל םיליחתמו םיחדקא םיאיצומ ,דובעל םיקיספמ םה ,םיעיפומ ביוא .םתרזעל אובל ןמז ךל היהי ךכ לבא ,ןמז ךרואל ביואה לש םינוילעה תוח

.תרחבנה לוהינ לש םיטרפה ללגב קחשמב ברק לש האצותה תא תונשל תולוכי .ןמז ךרואל ברקה יבועב ותוא ריאשהל אל ולדתשה ןכל ,קזנ גופסל לוכי

.ימשרה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא תונקל לוכי התא לבא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more