סימניות

יסנלק םוט לש הביטחה

שמות חלופיים: יסנאלק םוט

.Xbox One -ב ידעלב ןכות ןיכמ רשא ,Ubisoft ל"ומה םג ומכ ,טקלפר Ub .בשחמל דירוהל תקולח לש יסנאלק םוט ו ,4 ןשייטסיילפ רובע קחשמ תונק

.2016 ץרמב 8- ב שדח רורחש ךיראת לע ועידוה םה זא לבא ,2015 ץיקב ר .ימניד zavarushki םירויה לש םיררוואמ חיטבמ רשא ,רנא 'ז MMORPG רנ

?תיגולויב הפורטסטק תשחרתמ םא םישנא וגהני ךיא ?םיביואה םע ברקל ןכומו אמייק-רב היהי הייסולכואהמ קלח הזיאו ,םוהי .ינשה םויב ולפנ םיחטשה בור ,רגסה תחת .םיביואל וכפה םישנאו ,וקור תויונח ,ודבא םימו למשח ,תוטטומתה יפול .E ,םינעדמ ,םירטוש ,םיאפור ,םיסדנהמ ידי לע םולש לש הביבסב םידבוע .ותעפוהל םיארחאה תוחוכה םעו ,ףיגנב םחליהל םיכירצ םה וישכעו ,תינו

.םינימז ויהי םישדח םימוחת ,לדגי חטשה זאו ,ןטהנמב ליחתמ לכה .טלבאט וא םכח ןופלט תועצמאב דחוימ ירלולס םושיימ ט"לזמ רזוע לש הנ .םירחא םינקחש ידי לע עפשומ רשא ,םלועל לגתסהל ךרוצ שי הז הרקמב לב

.םירמייג לש תוליעפב יולת חותיפו םהלש לודיגה תאו ,תוחותפ תויונמוי .תועש 72 ךשמב םישורדה םירבדה םע בג לימרת םע םידיוצמ ןוגראה ינכוס

:ליכמ רידגהל יכ תואדווב עודי רבכ הז לבא ,עיגמ עוצעצה רורח שמתשמה קשממ תא םשיימה ימוקמ ןועש
  •  
    Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
    Read more