סימניות

רוביגל ןמזה עיגה

שמות חלופיים: רוביג תויהל ןמזה עיגה

Timetobehero - לש התייחת לש רופיסה Titans

.םיפתתשמ יבורמ םיעוצעצ לש חותיפב ןויסינ שי רבכ רשא ,2015 ראוניב .םידיינ ללוכ ,המרופטלפ לכמ תמא ןמזב רוביגה רובע קחשל םילוכי םלוכ

.םהיתודוס יוליג תאו םיניירבעה לע םוקנל הפצמ ,בובלו בולרוא לש םיט

.טינרג רשאמ רתוי קזח היהי םהלש תויומדה תאו ,ברקב השקתי םהלש קשנה .ברקה לש םינייפאמה תאו םינייפאמה תא תונשל תולוכיש תוכסמ לש םילוג

.םינאטיטה לש םתומל הליבוהש םינש תכורא תוניוע ,הדיגב ,תויצריפסנוק

.רמייג לש תוליעפב םייולת םניאו ,ןמז רחאל םינימז םה .חוכו חוכ ,תולוכי ,תוינייפוא תויונמוימ תשכור ,הכותל ירמגל תלגלגת .שארמ םואיתב וא הרקמב תורצונ תוצובק .לדגי םהלש ךרע םעפ לכב .םיטיהל שולש םיקפסמו שרגמה לע םיסנכתמ ביואהו התא .ראשנ חצנמה קר ןכש ,לק םג אוה דיספמה יוהיז .םתוא םילשהל ןמז םהל שי קרו תובר תומישמ ןנשי .תועבטמ וא ,ןויסינ ,םירבד לש הרוצב תישומיש העתפה ידי לע דדוע אוה

.םתמר תא ןייצמה ,תויורשפאה לע זמר םג אלא ,םיוסמ ריחמב םהל עיצהל .specie לש רסחה םוכסה תא איבמ הז.ןוחצינל םיפאוש ו תומישמ םילשהל

.רשואל הווקת ולבקי היבשותש ידכ קר אלא ,הלק הניא המישמה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more