סימניות

תילאטוט המחלמ :ישילש ליג

שמות חלופיים:

Third Age Total War בשחמל תמא ןמזב היגטרטסא קח .םיעוציב קיפסמ שי ךלש בשחמל םא הבוט הקיפרגה .קחשמב תועבטה רש םוקי לש הריוואה תא תרצוי הקיזומהו ,יפוד אלל אוה

.י לש וירפס לע םיססובמה םיטרסבו תוריציב םיראותמה םימסרופמה תומוק .ןיקלוט

.וזה המישמה םע תולקב דדומתהל םילוכי םתא זא ,ןיקלוט לש ויתוריצי ל

.יארקאב ורחבנש םיבירי וא םירבח םע טנרטניאב םחליהל לוכי התא

.ביואה רפסמ תא ץוחמל לגוסמה דואמ לודג אבצ .תושומחו בטיה תונמואמ ךא ,תונטק תודיחי וא .ךלש המיחלה ןונגסל רתוי םיאתמ המ טילחמ התא ,הלשמ תונורתי שי תויו

.אל טושפ .ביואה תולועפ לכ יוזיח ידי לע קר חצנל לוכי התא .תוומה דע ברקל ןנוכתה ,תיתוכאלמ הניב וא יתימא בירי דגנ קחשמ התא .םדא רשאמ ותוא סיבהל רתוי לק היהי אלש ךכ ,ההובג יד קחשמב תיתוכאל

.םהלשמ ידוחיי ןונגס היהי םיבשותה ידגבלו םכלש םיבושיה יניינבל ,הר .ילקיזומה יווילהו לוקה םינתשמ ,ףסונב

.םירדוק םיכובמ דעו אשד ירכמ לחה ,לכה וב שי ,ןווגמ דואמ ןיקלוט .םמעשמ תויהל לוכי אל תויוברתו תומוקמ לש הזכ ןווגמ ןיב קחשל

.תוחוכה תא ליבוהל ךלש תלוכיבו הריחבב קר יולת רמגה

.השיכרל םיחתפמה רתאב רקב וא ,Steam לטרופב רכמנ קחשמה

!ךילע תובוהאה תויומדה ןיב תואיצמהמ הקספה חק

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more