סימניות

הירפמיא לש התיילע :םיבשייתמה

שמות חלופיים:

The Settlers: Rise of an Empire תרדסב ישישה קח .בשחמב קחשל לוכי התא .הבוט היצזימיטפוא ,ידמ תוהובג ןניא םיעוציבה תושירד .דואמ תטרופמ ,ריוצמ ןונגסב הפי תידמימ תלתה הקיפרגה .המיענ הקיזומה ,יעוצקמ עמשנ קחשמה

.םישודיחל תודוה םימדוקה םיקלחהמ ןיינעמ רתוי הברה היהי The Settle

.דועו םידגב הכירצ היסולכואה וישכע ,רתוי יתואיצמל קחשמה תא ךופהל .תאז ורכז ,ליעי רתוי הברה םידבוע םיצורמ םידבוע

.ילכלכ חותיפבו היינבב רתוי דקמתהל תונמדזה םינקחשל ונתנו תולאשמל

.םכילייח תא רתוי בוט דייצלו הריכמל הרוחס רתוי רצייל םכל ורשפאי ר

.םילייח תנמיאו הנגה ינבמ קיפסמ תינבש רחאל קר תרייסב קוסעל ךילע ,

.תוניוע תודיחי לש בר רפסמ םע תינמז-וב םחליהל השק היהי ;ןוזפיח אל

.םיליחתמל ןומיא תומישמ רפסמ ןנשי .הכרדהה לע גלדל ולכוי רתוי םיסונמ םינקחש

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל ןתינ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more