סימניות

םיכלמה תשרומ :םיבשייתמה

שמות חלופיים:

The Settlers: Heritage of Kings םיירלופופה היג .בשחמב קחשל לוכי התא .םימדוקה םיקלחהמ בוט רתוי הברה תיארנ ,תידמימ תלת ,הבוט הקיפרגה .תורדגהב ותוא תובכל לק הז הרקמבו ,תוריהמב ךתוא ףייעל לוכי הז לבא

.ואצומ הלגתמ םואתפ לבא ,ירמגל ליגר ריעצ אוה .רצעה שרויל ךפוה וירד ,ךכל תודוה .הז עגרב םיבר םיימינפ םיכוסכס הווח הנידמה .תימוקמה היטרקוטסיראה תא עיגרהלו תוזוחמה לכ תא דחאל ול ורזע

.קחשל ליחתהל םינכומ ויהת תורופס תוקד ךותבו ,ןמז הברה חקיי אל הז

.The Settlers: Heritage of Kings-ב קחשמ התאשכ ראשה לכ לע תולגל ל

.םיירקיעל וכפה אבצה יניינע תעכ ,ןושארה םוקמב ויה הלכלכו ינוריע ן .טילחהל םינקחשה יולת ,ךכ הז םא ;ולש תוידוחייה תא דביא קחשמה וישכ

.השק רתוי הברה תעכ ןוחצינהו תרכינ הרוצב הרפוש םיביריה לש תיתוכאל .ול המיאתמה תא רוחבל לוכי דחא לכ ,ישוק תומר המכ שי ןיידע ,תאז םע

.תונימז תויורשפא לש בר רפסמ ךותמ סיטרכ תריחב ידי לע תאז תושעל ןת

.טנרטניאל רוביח אלל ןייפמקהמ תונהיל ןתינ ךא ,םיפתתשמ יבורמ םיקחש

.םיחתפמה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל ןתינ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more