סימניות

הכלממל םיביתנ :7 םילחנתמה

שמות חלופיים:

The Settlers 7: Paths to a Kingdom תירלופופה .בשחמל ןימז קחשמה .םיטרפל המיהדמ בל תמושת םע הלועמ הקיפרגה .עוצקמ ישנא ידי לע השענ לוקה .רתוי ירפסומטאל קחשמה תא תכפוהו ךסמה לע הרוקש המ תא תמלשומ הרוצב

.ןייפמקה ךרד קחשל אוה וב ליחתהל רתויב בוטה םוקמה .הז בלש לע גלדל לוכי התא ,קחשמה לש םימדוקה םיקלחה תא ריכמ רבכו ל

.םישורדה םירמוחה לש םיצברמב טולשל ילב דוע חתפתהל היהי רשפא יא תר

.רתוי םישק םישיחרת רובעלו םירחא םינקחש םע תורחתהל תוסנל לוכי התא

.רוצייה תוריהמו תומדקתהה לע דואמ עיפשמ הז ,ףסונב .דואמ הבושח םינסחמל םלג ירמוחו םירצומ קפסל םילבס םילוכי ןכרואלש

.תינרדומ הקיפרג םע םינושארה םיקלחה לש קחשמה תקינכמ תא בלשמ אוה

.ןווקמ אל בצמב םינימז םישיחרתו דיחי ןקחשל ןייפמק

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל ןתינ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more