סימניות

2 םילחנתמה

שמות חלופיים:
.תמא ןמזב תויגטרטסא וא םירע ןונכתל םירוטלומיס לש תיחצנ הקיסאלקל .בשחמל ןימז קחשמה .םישלח םיבשחמ לע וליפא קחשל לוכי התא ;םויה לש םיטרדנטסב ידמל תוע .תטרופמו הפי יד לבא ,יסאלק ןונגסב איה ןאכ הקיפרגה .הקיזומה תריחב םג ךכו ,בוט ילוקה קחשמה

The Settlers 2

-ב קחשל םינכומ ויהת תוקד המכ ךותו ןמז הברה ח .םתיישעב ןמז עיקשהל ןיינעמ הז המכ ריבעהל לוכי אל אוה לבא

.םיבר םירופיש לביקו הנורחאל ןכדוע קחשמה לבא ,ןשי יד טקיורפה 1000 .יתוכיא דנואסו רתוי תטרופמ הקיפרגמ הנהית טלחהב התא

.תובר םירע םע המלש הנידמ ,הצרת םא ,רוצ

.התוא ביחרהל ידכ רתוי םיבר םיפסכב שמתשהל ולכות ךכ ,רתוי תחתופמ ם

.םהלש חטשה לע טלתשהל וצרת םאםחליהל וכרטצת םתיא םיניוע םיט .דוש תרטמל ךלש םירעה תא ףוקתל םילולע םמצע םהש וא

.ךלש םיביואה תא סיבהל ידכ תושיחנבו תוריהמב לועפל ךירצ התא

.םילקאו חטש ,הייחמצ םע ולשמ תומלוע רוציל לכוי דחא לכ

.Steam לטרופל הסינכב וא םיחתפמה רתאב קחשמה תא שוכרל ןתינ .םינקחשה בור לע דיבכת אל השיכרהו ןטק יד ריחמה .תוריכמל בל םיש ,לוז רתוי וליפא הז תא תונקל הצור התא םא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more