סימניות

םיליבשה ירסח

שמות חלופיים:

The Pathless קחשמ אוה RPG בשחמב קחשל ולכותש ןי .ןפוד תאצויו הפי דואמ איה הרוטקירק ןונגסב תידמימ תלת הקיפרג .םימסרופמ םינקחש ידי לע תובבוודמ תויומדה ,רתויב םיינעבותה םינקחש

.תישארה תומדה לש עסמה תרטמ היהת וז .קנע רשנ התוא הוולמ עסמה לכ ךרואל .םילושכמ לע תורבגתה תעב וליפא וא טווינל ןהו תוברק ךלהמב ןה תישומ

.הוולנה רשנה םע היצקארטניא םייקלו תומדב טולשל דציכ דומלל תונמדזה

.ברקה ךלהמב םתוא ףוקתלו םירתסנ םיביוא אוצמל ךל רוזעי רשנה .ךרדב םילושכמ לע רבגתהל רוזעל ךכבו ריוואב הרוביגה תא תאשל וליפא

.םילימב ותוא ראתל השקש הפי ךכ לכ קחשמה םלוע

.הז ליבשב תמלשומ איה תשק .היעב אל וז לבא ,קחשמב םירחא קשנ ילכ וא תוברח ןיא .ךבוסמ רתוי הברה לכה ,תורטמ רבעל ירי קר תרמוא אל המיחלה תכרעמ .םייטבורקא םילולעפ תרזעב הענו תונוש תויווזמ הרוי ,המיהדמ יכה הרו .תולטהו תוציפק עצבל הרוביגל תרזועו ךירצשכ תפקות ,המצעל בלה תמושת

.תוללוקמ תויח הלא .חצנל רתויב הלקה ךרדה תא אצמו םכח היה .ןקחשה לש האצמהה רשוכ ידי לע םג אלא ,קשנב שמתשהל תלוכיה ידי לע ק

.ולבקתהש םיסרפה לכל יואר קחשמהו דואמ השק ודבע םיחתפמה

.חתפמה לש טנרטניאה רתאב רוקיב ידי לע וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more