סימניות

חריה םונהיג

שמות חלופיים:

The Moon Hell RPG תינוציק תובכרומ לעב הלועפ. .בטיה ורחבנש וידוא םיטקפאו הקיזומ ידי לע רשפאתמ הז ,תרדוק הריווא .בזכאת אל הקיפרגה

.וז תוליעפל יונפה םנמז תא םישידקמו ,םינש שולש רבכ םיחתפתמ םה 100 .המחלמה ךלהמב ושענ תונורחאה תוכירעה

.ןאכ הלק הכילהל ופצת לא זא

.תונוכנה תושיגה תא שפחלו בושחל ךרטצת ,םיליגר םיביוא וליפא סיבהל .קוחר עיגת אל ,הז ילב .תונוש םיכרדב חילצהל תוסנלו רתלאל ,םילשהל ןמז רתוי וליפא תחקל לו

.םינוש םירוזאהמ דחא לכב םיבשותה םג ומכ ,יחה .ירשפאה םדקהב האלה ךישמהל רהמת לא .םירחא םיישומיש םיטירפו ןוירש ,רתוי בוט קשנ גישהל לוכי התא םהבש .םיאבה םינחבמל רתוי בוט ןכומ היהתו ףסונ ןויסינ רובצת ,הפמב קלח ל

.ןורחאה היהי הזה טיהלהש דואמ ריבסו וספספתש טיהל לכ שיגרת םכלש תו .תישארה תומדה לע העיפומ אל תחא הטירש ףא ,תוקזח תופקתה תצמחה רחאל .םהילע ךלש םיטיהלה לש המצועה אולמ תא ושיגרי ,םרותב ,םיביואה לבא

.םחלית תומדה ןפוא הזיאב עבקי הזו םינימזה םידמעמה תעברא ןיבמ רתוי

.בל םישל וכרטצי םלוכ ,הבשחמ אלל םידגנתמל אורקל קר דובעי אל הז

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא תונקל לוכי התא .םתדובע לע הדות עיבתו השק הפוקתב םיחתפמב ךומתת קחשמה תשיכרב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more