סימניות

The Mageseeker: A League of Legends Story

שמות חלופיים:

The Mageseeker: A League of Legends Story קחשמ .90-ה תונש לש םיקחשמה תארשהב יסאלק ןונגסב היושע הקיפרגה .הקיסאלקל וכפה רבכש םיקחשמ םיריכזמ לוקהו הקיזומה רחבמ םג

.League of Legends קחשמהמ םיברל רכומה םוקיב םישחרתמ קחשמה יעוריא .םימסוק ידייצ רדסמ שלפ היסאמד תכלממל .םידייצ ידי לע אלכנ וב קוניצהמ טלמיהל ולזמ לזמתה סאליסל .ערה רדסה לש תוצירעהמ הכלממה תא ררחשל השק ךרד אצמת זא

.The Mageseeker: A League of Legends Story-ב קחשל וליחתתש ינפל ר

.וזה העונתה תא ליבוהל תוסנל אלא הרירב ךל ןיאו הכפהמל הנכומ הכלממ

.םהב םחליהל ןונגס הזיאב םכמצעב וטילחה .רזע חוככ םסקב שמתשמו הרגת קשנב קיזחמה רידא םחולל ךופה .םסוקה לש וכרד תא רוחבל וא .םילבנל הרזחב ןיוע םסק ופקשו תאז תושעל ידכ םכלשמ םישחל תועצמאב ם .םיקירט הברה שי ,תבכרומ יד המיחלה תכרעמ .תמא ןמזב םישחרתמ תוברק

.דרמ םיקהל איה תירקיעה המישמהש ורכז .קבאמל ופרטצהו הנוכנה הריחבה תא תושעל הכלממה לש םילבלובמה םישנאל .םישדח תירב ילעב גישהל םהיתושקב רחא בוקעל ,הרומתב הבוט ךממ שקבל

.רבד םוש ספספל אל ידכ ךביבס םלועב הניפ לכ רוקח

.םכלש תונגהה תא וקזח

.חתפמה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא תונקל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more