סימניות

תובזע תומדא :הרודמה

שמות חלופיים:
.תילכלכ היגטרטסא לש םיטנמלא םע The Bonfire Forsaken Lands .ןפוד אצוי דואמ הארנ הז ,םויה לש תונוש תועשב ףונהמ לעפתהל טושפ ל .אילפהל ירפסומטאל קחשמה תא םיכפוהו יומידהמ ןפוא םושב םיתוחנ םניא

.טושפ יד לכה ,ךפיהל ,להנל השק רבד םוש ןיא ,ןמז הברה חקיי אל הז

.דחא רבדב ףחסיהל אלו ןוזיא לע רומשל רתויב בושח .בערב תולחנתהה לע םייאמש המ ,הנימזה ןוזמה תומכ רחא בוקעת אלש ןכת .החלצהל ךרדה תאצמנ ןאכ ,לכהל בל ומיש

.רפכה לע ןגהל ולכוי םה ,ביוא ימחול וא רב תויח לש הפקתה לש הרקמבש

.םינודינ טעמכ םיבשותה זא ,קשנה תא םתרפיש אלו תשרדנה היגולונכטה ת

.תשרדנה ןוזמה תומכ תנכה םע דדומתהל וחילצי אל םיאלקחה ילוא זא לבא .בטיה תבשוחמ תויהל הכירצ הטלחה לכ

.םעפה רתוי קוחר עיגהל ידכ תולועפ לש ףצר חתפל רוזעי םימדוק תונויס

.החלצהל ךלש ךרדה תא אצמו תונוש תוקיטקטב הסנתה

.תיפוצ לש תוומל ליבוהלו תוומ תדוכלמל ךופהל ,ךפיהל וא דורשל םכלש

.םיסרפ לש םוצע רפסמ לע םג הדיעמ ידוחיי חותיפ ךל שיש הדבועה

.ןטק םוכס דיקפהל םכמ ושקבי םיחתפמה זאו ,םולשת אלל םינושארה םימיה .ורובע םישקבמ םהש עונצה ריחמה תא הווש טלחהבו תפומ תריצי אוה קחשמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more