סימניות

המיחלו תואלקח :הירוטירט

שמות חלופיים:
.תינמז וב תיאבצ היגטרטסאו תואלקח רוטלומיסחטשב המיחלו תואל .םיעשתה תונשב ואציש םיקחשמה תא הקחמה הטושפ הקיפרג הנה .תנבצעמ אל הקיזומה ,יתוכיא עמשנ קחשמה

.ןוכנ אלה םוקמב תועטב םיבאשמ תאצוה ידי לע חתפתמ בושיי סורהל לוכי

.דרפנב דחא לכל בל םישל ידכמ םיבשות ידמ רתוי שי רשאכ לוהינה תא טש

.קזח קשנל קקדזת ,םייסיסב םיבאשמלו ןוזמל ףסונב

.םייחה לכ תא סורהל םימלוח ,הייחמצה ןיב םיבבותסמ םיבר םיעשורמ םיר .םתיא דדומתהל ידכ םישומח םימחול לש תומלש תודיחיל קקדזת ,םיעשורמו

.רתוי לודג חוכ םע רוזחל לכותש ידכ חורבל רוחבל רתוי םכח היהי ילוא

.רתוי םירשואמל םיבשותה תא ךופהלו ךלש ריעה חטש תא טשקל ידכ תונמא

.ספספתש המ תא שוכרלו םירתוימ םיבאשממ רטפיהל תונמדזהה תא ךל ןתיי

.םתוא רובצל ךרוצ היהי ,רתויב םיבכרומה םיטקיורפה רובע

.םימעפ רפסמ תוריהמה תא ריבגהל לכות ,םוקמ לכב ןמז ךל שיו םידקפב ב

.תצק תוכחל ךירצ קר התא ,הז לע תעצבתמ הדובעה לבא ,בטיה םשוימ אל ן

.חתפמה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא תונקל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more