סימניות

לינ הרט

שמות חלופיים:

Terra Nil דואמ ןפוד תואצוי קחשמ תורטמ םע תילכל .יטסילאיר ןונגסב ,תינועבצ ,אילפהל תטרופמ הקיפרגה .ידכ ךות תפייעמ הניאו המיענ עקר תקיזומ .קחשמה םלוע לש ילוקה קחשמל הבר בל תמושת ושידקה םיחתפמה

.םירקבמה תומלועב הביבסה תא ריעצהל ךרטצת .ךתיא דובעל עבטל ןת

.הנושארה םעפב וזה המרב קחשמ התא וליאכ םעפ לכב קחשל ןיינעמ ןכלו ן

.הז םע הז היצקארטניא םייקמו תולוק עימשמ ,זז הז לכ .םכל עירפמ אל הזו תועש ךשמב םינצוח יפונ לש םייפוימ תונהיל רשפא

.המישמה ידעי תא גישהל ידכ השדח היגטרטסא תונבלו שפחל ךירצ התאש םע

.קרי לותשל לחתה ,המדאה תנכה רחאל קר .שדחמ ליחתהל השק רתוי הברה היהי זאו תומל םילוכי םיריעצ הרוי ,יוא

.ולא תורטמל בטיה םימיאתמ םייראלוס םילנאפו חור תונחט

.םימה ורבעוי ונממ רגאמה תא שארמ תוקנל ךרוצה תדימבו היקשה תולעת ל

.רוחאמ חרופה עבטה דבלמ רבד ריאשהל ילבמ ,םינבמהו םינבמה לכ תא רזח

.הז רוזאל םירזוח םייחהו םייעבט םיעבצ לש המוהמ העיפומ ,םמעשמו םימ

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam רתאב קחשמה תא שוכרל לוכי התא לבא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more