סימניות

ןאלטנט

שמות חלופיים: ןאלטנט

Tentlan - ריעה Maya

.הלודג הנידמ תליפנ לש יפולח רופיס רפסלו תרחאה תוברתה לש תודוסה ת

.הריבה לאמוקנ בלב םקוממה ,שמשה לש ישארה שדקמה תיבל הסינכב ותוא ו .םדירש היהי הזש הנומא ךותמ ,וילע ורמשו לספל ודגס ,רסיקל םינומא ו .ראופמ םע םחל רבכ אוה ותיאש קיתווה ביריה ברקב םעז המרג ,ותגרדו ו

.ישונאה םלועה תא בזע' תוק ואהא לאה רשאכ וכישחה ןאלטנט לעמ םימשה .בוהאה םיהולאו גושגש ,רבעשל ותלודג תרזחה ,Tentlan קחשל לוכיש שדח

.תושדח המיחל תוקינכט רישכהלו תואבצ רוציל ,תונוש תוישעת חתפל ,ילש

.םשה תאו ולש ןימה ,רוביג רוחבל ,ןכמ רחאל .תוריבס תוצע קפסלו ,תויבקעלו ולש תוירקיעה תומישמל ,קחשמה ךילהתל .הז םע ליחתהל ךרטצי ,ריעב רתויב בושחה ןיינבה - שמשה לש שדקמה זאמ

:תונבל ךירצ התא אבה .תוינכות חתפל ,תירבה תולעב םע ןתמו אשמ להנל ,ןוה רובצל ,םיבאשמ ץ .תומיוסמ תומישמ תמלשה רחאל קר םתוא תונבל לוכי התא .תושדח תויונמדזה ןייצמה ,הפמב םיאתמה למסה עיפוי זא קר

.תוירברבה תויולחנתהה דוש ידי לע וא תורוחס יפדוע תריכמ ידי לע חיו .תידדה תלעות יפוליח ונלש םינכשל םיעיצמ ונא םא ,עבטמ שמשל םילוכי

.השדח הקזח הירפמיאל םיטבשה תא דחאל - תירקיעה הרטמה תא גישהל ןכמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more