סימניות

שדקמ תציר

שמות חלופיים:

Temple Run םידיינ םירישכמל רתויב םיבוטה םיצרה .םלועה יבחר לכב אילפהל ירלופופל קחשמה תא וכפה בטיה עצובמ לוק קחש

.קחשמב ךל הכחמ תשגרמ ךכ לכ הקתפרה קוידבו

.תורחתב תופתתשהה רובע םלשל תנמ לע תועבטמ קיפסמ ףוסאלו ןטק ןומיא .רתויב םירקיה םיסרפב תוכזל לוכי התא ובש םוקמה הז

.ךיתופדעהל ומיאתיש ךכ ךלש תשובלתהו םידגבה ,תקורסתה תא הנש

.ידמ דרטומ תויהל ךירצ אלו ילמרונ בצמ הז .רתוי הלק ךרדל ךתוא ליבותש היינפל בל תמש אל ילוא ,רתוי בוט לולסמ

.םהמ דחא לכ לע רבגתהל ידכ היגטרטסא חתפל םיכירצ ונחנא

.תאז רוכזל שי ,המצעמ בבותסת אל תומדה

.םוי ידמ ןכדעתמ חווטה .השיכרל םינימז יונ יטירפו דויצ ,םירטסוב .הצרת םא יתימא ףסכ םגו קחשמב עבטמ םג איצוהל לוכי התא

.רבצנש ןויסינה ידי לע לקמ הז .הסינכה לע סרפ ולבקת ,םוי לכ קחשמה לע לכתסהל וחכשת אל םא .םירחא םיישומיש םיטירפ וא םירטסוב תויהל לוכי הז

.וב ודקמתה םיחתפמה ,ינשה קלחה לש ורורחש םע םנמא

.הזה רנא'זה לש תובאהמ תחא איה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more