סימניות

הלוע הרעס

שמות חלופיים:

Tempest Rising בשחמב קחשל לכותש תמא ןמזב היגטר .תיתואיצמ דואמ הנומתה ,הבוט הקיפרגה .תובר ךתח תונצס וארת קחשמב .הנזאהל המיענ הקיזומה ,םייעוצקמ םינקחש ידי לע השענ לוקה

.רנא'זה תא רפשל וסינ ליבקמב לבא .Tempest Rising-ב וקחשתשכ םכמצעב וטילחת וחילצה םה המכ

.ולשמ רסומו תושלוחו תוקזוח ,ולשמ םינייפאמ דחא לכל ,םיגלפ השולש ם .ןימז םהמ דחא לכ .תרחבש קחשמה ןונגסל המיאתמ יכה העיס וזיא טילחהו תונוכתה תא ארק .תוידוחיי ברק תודיחי שי םהב קחשל ןתינש םיגלפהמ דחא לכל .בוט ןוזיא שי קחשמב ,דצ לכב הריחב ידי לע חצנל רשפא

.חצנל הל רוזעלו ןייפמקה ךלהמב וללה תוחוכהמ דחא רוחבל וכרטצת ,ןטק .םינוש םירופיס ינש תולגל ידכ דחא לכ תומישמ 15 םיליכמה םינייפמקה .תומישמל םאתהב םכלש אבצה תא םיאתהל ולכות תומישמהמ תחא לכל

.Storm Creepers םיארקנה םיידוחיי םיצפח אוצמל וסנ .הטנלפה לע תורעס לש רוקמה עבט תא וניבת םדומיל ידי לעו ,םכלש אבצה .וב בשחתהל שיש רחא חוכ אובי יכ ,קחשל רתוי לק ךופהי אל הז ,וללה ר

.םייתימא םיבירי לומ קחשמל הנכה םה ,דואמ םיניינעמ םהש תורמל ,םיני

.גורידה תא לדגה ,ןוחצינ לש הרקמב םירחא םינקחש םע תוברק .רתוי םיבידנ םיסרפל תופצל לכות ךכ ,רתוי ההובג היהת המרהש לככ .םיבירי רותב המכ וליפא וא יארקא ןקחש תריחב ידי לע םגו םירבחה םע .םינווקמ תוברקב חצנל רוזעת אלא ,ןייפמקה תומישמ רבעמ לע קר אל העי

.םיחתפמה לש ימשרה רתאה תא קודב וא ,Steam לטרופל רובע ,קחשמה תא ש

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more