סימניות

- - Tanki X דירוהל

שמות חלופיים: ןווקמ חוקל םיקנט ,טנרטניאב דירוהל םיקנט ,X םיקנט ,X םיקנט

Game םיקנט X (םיקנט X): רתוי וליפא תויורשפא.

.םאולמב םתוא העיצמ השדחה הסרגהו ,םייפקשמל םיקקותשמ םינקחש

.םייתייעב םירוזא תוהזל םיחתפמל רזעו ,2016 ראורבפ זאמ לעופ אוה .ןיטולחל ישפוח ראשנ אוהו ,הלש ןפדפדה ומדוק דוגינב חוקל קחשמ אוה .MacOS ,דיאורדנא ,וטנובוא ,Windows, iOS :רתויב תוצופנה תוכרעמה ר .תובר תומיענ תועתפה םיכחמ םיקנט תוברק לש םידהואו ,דיחיה לדבהה אל

.תופסונ תואקתפרהל ותוא רומשל ינויגה הז ,םיבר תוברק ךלהמב ראפ אוה .םיחרפ תוגורע לש םינטק םיקורי םייא לע תולדג ,חורה לע תוחמוצ םייד

:תרחא וא וז המישמ םיעצבמ ,םילכוא םתא ובש ךובמל םימוד םיחו

.הרשע שמחה ןמ ןוירש לעו ,המרב םירשעה ןמ תויהל לוכי םיחדקא רובע ם .רתויב ההובגה המרל םהלש הקינכטה תא וצמיאש ימל תוידוחיי תויונמדזה

  • Bulk
  • .תונוש תולועפ לש םיזגפ ללוכ ,םיישומיש םירבד תונקל לוכי התא ךסומב .ריוואב תולתל היהי המ ןמז ךשמב רשא ,ןבל לבוש ירוחאמ ריאשמ ,ןשע ע .ביואל המיא הארשה ררועמ ,לגר תעיבט הרוא ,לוגס ,רוחש ריאשמ ,ליטמ

    .ךומנ חוכ םיבשחמ לע םג קחשל ךל רשפאמ רשא ,תיניצר היצזימיטפוא רבע .רלוד דראילימ 10- מ רתוי םג ומכ ,תוברק יפלא תואמ םהיפתכ לעו ,קחש .ורבצנש םישיבג לש
     
    Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
    Read more