סימניות

םיקנט חוכ

שמות חלופיים: םיקנט חוכ

Tank Force בינגמ שממ קחשמ!

.םירטסקא יחתפמ םזיה ןמ קנט חוכ לש ףסואב לביק םיקנטה לש םידהוא .תוירלופופל הכזו ןומא תא דימ תוכזל והשכיא חילצה טקיורפה ,המוד ןוויכ לש םיקחשמ .הלילעה עייסמה ,תומישמו תוקינכט ,תושדח תומישמ םע םינוכדע שי עובק ןפואב ,ףסונב

:חינמו ,קפוסמ םולשתב ןכות ,תאז םע .סורה התא הברה אלו ,םייסאלק םה םיריחמה .בשחמה לע חוכ קנט דירוהל תונמדזה שי ןכ ומכ .4 תוחפל ךירצ Android ,םידיינ םירישכמל םא .קסיד חטש 3Gb תוחפל Windows 7/8/10 שרוד בשחמ ןכמ רחאלו ,1 .טנרטניאל השיגב לפטל ,קחשמה ךילהת לש םיביכרה לכל השיג לבקל ידכ ,יעבט ןפואב

.10x10 םיתווצ םיקלוחמ םיפתתשמה ובש תוברק הכחמ התא ,ןכמ רחאל .םהלש ףסונ לולבח תאו (תויצפוא 42 לש ךס) םיקנט לש םיאתמ רחבמ ויהי ,ףידעמ התא דצ .םיטירפ םירכממו םינוק םג םש ,רגנהב תשחרתמ היצזינרדומה .עודי ךילהה ,הלאה םיקחשמל שדח אל התא םא

.יתימא ףסכ רובע קר גישהל ןתינ םיידעלב םימגד המכ לבא ,םניחב םיעצומ םבור .השיכרל םידעוימ BMP-4 תיסור ו Leopard 1A5 תינמרג ,המגודל

:יטרדנטס יד הז ,תונוכמה לש םינייפאמל רשאב .קזנ סונוב איבהל לוכי יתועמשמ אל הרואכל הז טרפ

.להנל לק םה ,רמולכ ,הדשל ביבסמ ץורל רהמ יד םה םיקנטה זא ,ןורמת לע םירבדמ ונחנא .לודג ןורתי הזו ,יתואיצמ עוצעצה תא ךפוהש המ ,ןובשחב םג תחקלנ הקיזיפה .יתועמשמ אל יכ םא ,סונימ הז ,ןטק ףלק לבא .בבותסהל רשפא יא ,ןוצרה לכ םע ,ובש ןופלטה לש ןטקה ךסמל סחייל ןתינ הז םגפ .םויב העשה תא םג ומכ ,יטסטנפ אוה קחשמב ףונה לבא

.רצומה רוקמ תא רתוי דוע רפשל ידכ םידבוע םהו החלצה תארשהב םימזיה ,םיחמש םינקחש .ךלש קנטה לע םתוא תולבלו םיסונוב חיוורהל ,יונפה ךנמזב תומישמ המכ רובעל ךלש ריש .םיפסונ םינוכדע לע לקהל ידכ םיחתפמל בושמ בושמ ריאשהל ,ףסונב .זעמ זא ,ךרובמ אוה ינויגה ןויער לכ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more