סימניות

rush םייט םוט רבדמ

שמות חלופיים:

Talking Tom Time Rush םוט םשב םלועב םסרופמה רב .םינקחשה לכ תא חמשת ריוצמ ןונגסב המיהדמ הקיפרג .שידא דחא ףא ריאשת אל הקיזומהו ,ןיוצמ דימת וזה תומדה םע םיקחשמב

.הקתפרהב םימיהדמ תומלוע ךרד ןח ינבא רחא ףדרמב םיכלוה םה ,יופצ ית

.ךל קיזי אל הז ,הנושארה םעפב הזה רנא'זהמ םיקחשמב קחשמ התא םא לבא

.Talking Tom Time Rush-ב קחשל ליחתתו רחבת טושפ ,התוא חותפל ידכ ן

.רבעב וב תלקתנש הממ םילושכמ לש םינוש םיגוסו ךתוא רוצעל וסניש םיש .ךשמהב וחילצת טלחהב ,וכייחת טושפ ,ןושארה ןויסינב םויסה וקל עיגהל

.בהוא יכה התאש ןוויכה תא תוגלזמב רחב

.ןוחצינל הסובת ךופהל תלוכיה תא וליפא ךל שי ,ןוכנה ןמזב סונובב שו

.רבעמה ךלהמב גישהל ולכותש םינוש םיטישכתו םידגב תואמ .תוידוחייל תויומדה תא וכפהו םכנוצרכ הלאה תושובלתה תא ובלש

.יתימא ףסכ וא קחשמב תועבטמ רובע םיניינעמ םירבד הברה ואצמת וב .רתוי בר ןמז תעקשה ידי לע םניחב לבקל לוכי התא תונחה רחבמב האור ה

.םירחא םינמזב םהב תוכזל ןתינ אלש ,םימיהדמ םיסרפ םכל םיכחמ םהבש ם

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more