סימניות

שאד וריה םוט רבדמ

שמות חלופיים:

Talking Tom Hero Dash םוט םשב רבדמ לותח לע ה .תודיינ קחשמ תומרופטלפב קחשל ןתינ וללה םיקחשמה לכ תא .םינקחשה תא ךושמת הלועמ תוכיאב ריוצמ ןונגסב תידמימ תלת הקיפרג .םייעוצקמ םינקחש ידי לע םיעמשומ ,ולוכ קחשמה םלוע םג ומכ ,וירבח ם .ער חור בצמ וליפא ןקתל הלוכי הקיזומ

.לולסמה לע רבגתהל ידכ ךלש קזב הריהמה הבוגתהו האצמהה רשוכ לכ תא ת

.הנושארה םעפב ותוא םילשהל לכות אלש ןכתיי .םעפה םיחתפמה םכל וניכה המ רוקחל ולכותו םתפסאש תועבטמה לכ תא ולב .ךלש םיאבה תונויסינב ךלש ןויצה תא רפשל ידכ הז לכב שמתשה

.קחשל רתוי לק היהי ךכ ,םילודג ויהי םהמ רתויש לככ .םירחאה תא ליצהלו םדקתהל ידכ םהלש לעה חוכב שמתשה

.רתוי תובורק םיתעל תונחל תכלל ףידע ,תאז תושעל ידכ .םכלש דמחמה תייחל םישדח םידגב תונקל ולכות ,קחשמ עבטמ וא ףסכ תרומ .תוחנה שי תובורק םיתעלו ןכדעתמ חווטה .ףסכ רובע קר םינימזה קחשמב םיטירפ ןיא .הצור התא םא םניחב לכה לבקל לוכי התא .םהלש השקה הדובעה לע תילכלכ םיחתפמל הדותו רהמ רתוי תצק הזה רבדה

.םיגחב םכל תוכחמ דחוימב ךרע תורקי תונתמ .הז ךיראתל תושדקומה תויורחתב ףתתשהל ףסונב ולכות הלאכ םימיב .רחא ןמז לכב םהב תוכזל ירשפא יתלב טעמכו םיידוחיי םה הלאכ תויורחת .טנרטניאב ךלש םירבחה םע וליפא וא םירחא םינקחש םע תורחתהל םגו םוק

.רחא ןכות םיפיסומו תובר תומר םע םישדח תומלוע ךרובע םיחתופ םיחתפמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more