סימניות

לזרב לש תובנז

שמות חלופיים:

Tails of Iron קחשמ אוה RPG ךלש ישיאה בשחמה ר .רחא קחשמ םושל המוד הניא ןאכ הקיפרגה .םינמאה ידי לע התשענש תיקנע הדובע וז ,דיב םיריוצמ ,הרואפתה םג ומ .םיבר RPG יבבוחל רכומה ,ומצע לאק גאד ידי לע עצוב ילוקה קחשמהו ,ק

.השק לויטב תרתוימ היהת אל טלחהבש ,ליבומוטומ תניירושמ תינוכמ תונב

.היהי אוה םחול גוס הזיא טילחמ התא .רתויב הבוטה הרוצב חצנל לכות ובש ןונגסב םחליהל ידכ םישורדה םירוש

.ברקה ךלהמב ןמזה לכ זוזל ךירצ התא חצנל הצור התא םא ,םוקמב דומעת

.תושלוח שי םלוכל לבא ידוחיי אוה םהמ דחא לכ .םתוא סיבהל ךרד אצמו בושחת .היצפוא אל וז ךרד ףוחדל טושפ

.ןיטולחל םישימש יתלבל םיכפוה םהש ינפל קשנ ילכו דויצ ןקת .םתנכה תא בכעל אל ףידע ,םירידנ ןוירש וא קשנל טוטרש אוצמל םכלזמ ל

.דחא ברעל יוליב דוע םתס אלו ,יניצר קחשמ הז ,הז ללגב טקיורפב שאר

.רחסמה ילטרופמ דחאב וא ימשרה רתאב קחשמה תא תונקל לוכי התא .םייתוכיאו םישדח םיקחשמ ררחשלו ךישמהל םיחתפמ עינמ התא ,ימשר קתוע

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more