סימניות

תויסיטרכ

שמות חלופיים:

TABS הקיחצמ םימעפלו ןפוד תאצוי דואמ היגטרטסא א .בשחמב קחשל לוכי התא .הפהפי ריוצמ ןונגס ,תידמימ תלת הקיפרג .םיקזח דבעמו יפרג סיטרכ שרוד קחשמה .תיעוצקמ המרב השענ לוקה

.קחשל ןיינעמ רתוי וליפא הז תא ךפוהש המ ,החידב ומכ רתוי אוה הרוקש

.תוברקה תואצות תא תוזחל רשפא יא

.םירחא םינקחש דגנ קחשל הסנ ,חונב שיגרתש עגרב .תונהיל ולכות ,קחשמל םירבח ונימזת םאו ,ןיינעמ רתוי הברה היהי הז

.םיטנפהמ םיארנ םיפונה .ידוחיי םהמ דחא לכש ,תומלוע תואמב ורקבת ןאכ יכ םמעשמ אל םעפ ףא T

.םדי לע ורצונש םישיחרת קחשו םירחא םינקחש םע ךלש תויתריציה תא ףתש

.ךלשמ ףסוא הנב

.רוא תוברח וליפא וא םייח תיב יצפח וליפא ילואו ,הארמל יטסטנפ ץוצי .םיקנטב תומחלנ םייניבה ימימ תותינח רשאכ קחשמב םיבצמ םנשי .וחצני םיקנטהש ללכ ךרוצ ןיא ,הז הרקמב .קוחצל אלש רשפא יאש םהילע םילכתסמש תוברק שיו תינכותה יפל ךלוה אל .םלועה יבחרב םיבר םירמייג ברקב ירלופופ אוה ןתוכזבש ,קחשמה לש תונ .ךלש ןוימדה דבלמ תולובג ןאכ ןיא

.םירחא םינקחש םע םימחר תרסח המחלמ להנל וא ברקה הדשב תוסנתהל ,טרפ

.חתפמה רתאב םג תאז תושעל לוכי התא ,קחשמה תא תונקל הצור התא םא St

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more