סימניות

טנרטניאב

שמות חלופיים: Zon םע ,ןווקמ רוזא םע

Game sZone Online: רזוח הגרחה רוזא.

.תרחא הזל ארק ןכלו ,רצומה לש ירוקמה םשב שמתשהל רושיא לבקל אל Cyb .יסאלק ךפה רבכש ןפואב תכשמתמ szeone ןווקמ קחשמ ,תאז םע

.תיניערג חוכ תנחת םיצצופתמ לש הנירקה תעפשה תחת היצטומ יכ םייח יל

.םיביצי םניא םיפונ וליפא םש ,תורורב תובושת ןיא ובש םלועל לגתסהל

.יוהיזל דוחיי ול ןתיי הארמה לש תורדגה המכ .םישדח םילוע וא תומדא הלא דילי תויהל הצור התא םא טילחהל ךירצ התא .יוניפה ןמזב םהיתב תא הבזע אלש תימוקמה הייסולכואה תאז ,םיני'גירו .ואצמנש םיצפח תריכמ לע רשעתהל הווקמ ,חוור ןאכ סופתל םה םירזייח

.' ץיבויל הרייעה תנחתב תבכרב עיגמ רוביגה .האלה רובעי אוה םלשוה תומישמ המכ ירחא לבא ,האלה ךישמהל לכוי אל א .הנושארה המישמה תא לבקלו ישומיש עדימ דומלל ידכ NPC םע חחושל ,Lyu

.םניחב הז תא תושעל לוכי התא - םיענ המ .תוגירח תודוכלמ ןיב ןורמת ,םיצפח רחא שופיחה ,םירחתמה םע םיתומיע .תושונאל רז ךכ לכ םלועב קר ירשפא רשא ,ךל הכחמ תועתפה לש םלש רז

.ןוגה סרפ לע תע םרטב םימלוח אל ,רידנ ץפח גישהל חילצמ התא םא םג ל .לבקל םינכומ םיאשונה לכ אלו ,םהלש תושיכרב יביטקלס דואמ םה םינעדמ .ריחמה תא דירוהל ידכ קר ,ןיינע רסוחו חור רוק םיראתמ םה ,ךלש ףרט

?םחוכ אולמב דגנתהל םילגוסמ אלו הנכסה רוזאמ שתומ רוזחל הלאמ חיוור .לק ךכ לכ ףרט היהת אל התא דחי - םיבושח ךכ לכ םה םירבחש הביסה וז

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more