סימניות

םיליפנה תגאס :המחלמה תיינופמיס

שמות חלופיים:

Symphony of War: The Nephilim Saga יסאלק ןונ .ידניא יחתפממ קחשמ .הגס ןדיע לש םיקחשמה תארשהב םישנא השולש םה םירצויה .זיטניינה לש םיקחשמה תיישעת חורב הבוט הקיזומה ,תלסקופמ קחשמב הקי .הז תא בהוא אל התא ילוא הלחתהב ,ךפיהל ,תיביטקרטא הנומת אל אוה הל .ילאוזיווה בוציעה לש תונורסחה לכמ חוכשלו חולסל םכל םורגת הלילעה .תונוש תומישמ עצבלו םירוביג חתפל ,תוילוח להנל ולכות קחשמב

.קסומל תשקמ רבד לש ופוסב רובעי תשקו ,רתוי דוע קזנל םורגיו תשקל ר

.ביואה לומ ברקב וליחתי ךלש תודיחיה וב ,המיחלה בצמ לעפומ ,ביואל ב

.ברקה הדשב תודיחיה םוקיממ ,תואבצה רפסממ תועפשומ ברקה תואצות 1000

.ההובג עקרקב וא םיצע ןיב רעיב רתוי םיליעי םיתשק ,המגודל .םשג ןמזב תוריהמב ונורתי תא תיתועמשמ םידבאמ םישרפה ,ריוואה גזמו .ךלש היהי ןוחצינהו ןטק רבד לכ ןובשחב תחקל ךירצ התא

.םינוש םיבשותב אלמ קנע היזטנפ םלוע ואצמת קחשמב

.רפתשהל תויונמוימהמ הזיא בטיה בושחל ךירצ התא .םסק יטירפ תועצמאב רובצל ןתינ וא תוברק ךלהמב רבצנ ןויסינ

.לבגומ םרפסמ ךא ,רתוי םימדקתמ םימחול רוכשל רשפא

.ףחסיהל לק ,רכממ קחשמה

.םייטנמור םירשק וליפא וא .תוברק ךלהמב תופסונ תויורשפא תנתונ הלאכ םיפרוצמ םיצבק לש תוחכונה

.ךל שיש הממ רתוי הבוט תורשפא אצמנש עגרב ןמזב ותוא ןכדעל ךירצ התא

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

!הז תא ובהאתש חינהל ריבס ,תוסנל הווש ,הלאכ םיקחשמב קחשל םתיסינ א

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more