סימניות

ברחה לש וכרד

שמות חלופיים: תוברח ברח
.הז תא בהאי ברחה לש קחשמה ביתנ ,הקתפרה םיבהואש ולאל

.שידא דחא ףא בוזעל לוכי אל הז ,הלועמ טושפ םיקחשמב רדהנ שרגמ םע , .האנה איבה קחשמ ןעמל לכה - םידחוימ םיטקפא לש ידמל לודג רפסמ םשוי .םיניירבע ינפמ םיליגר םיחרזא לע ןגהל תידוחיי תונמדזה ךל ןתיי קחש .ברחה לש ביתנה תא תחקל ךירצ קר ,תאז תושעל ידכ

.תוחוקל וא תודבכ תוינכות תנקתה דירטהל ךירצ אל התא קחשמה תליחת ינ .ברחה םושיר לולסמ אוה טקיורפב שרדייש ירקיעה רבדה .לק ירמגל הז תא רובעל

.המשרהה ספוט ףדל עיגהל ידכ" com, רבעב םימושר םינותנ תועצמאב סנכיהל לוכי התא - יוחיד אלל ליחת

.קחשמה תא ךישמהל טושפ תיתרבח תשר תונובשח רשקל ךל רשפאמ טקיורפה .קיפסממ רתוי אוה הז בלשב הזו ,םיתרש ינש קר ןימז הכ דע קחשמה לש ה .טקיורפה תא רוקחל ליחתהל ךל חונ רתוי היהי ברחה לש ביתנה תא קחשל .יפוא תריצי םע ליחתי קחשמה

:הריחבל םיירקיע םיגוס השולש םנשי .ןימא יכה הנגהה ילוא - םהלש תונמוימהו םה .ביואה תא סיבהל חרי ינבא לש המצוע בר םסקב ישפוח ןפואב שמתשהל םיל

.רורב היהי לכה ,"רודכה לא הניפסה ןמ" לבקת התאש תורמל .םילשהל תומישמה תאו הפמה תא רוקחל איה ךלש תירקיעה המישמה .ןימימ תינולחב םיגצומ םינורחאה .דויצו ףסכ ,תודוקנ ןויסינ ,סונוב תודוקנ לבקל לוכי התא תומישמ תמל .תועמק ,קשנ ילכ ,רתויב בוטה דויצה תא ול תונקל ,ךלש תומדה תא רפשל .ןווקמ קחשמ הזש חכשת לא .םייתימא םישנא םע רשקתל לוכי התא ,רמולכ .םחליהל וא עויס ןתמו אשמ ,תותירב ףרטצהל

:םיאבה םירוטקידניאה םה רתויב בושחה

:הנפוא םיפסונ םיסונוב איבהל תושובלת .ילאוטריו עבטמ ילב תושעל השק היהי הז .רתוי םיילנויצקנופ םירבד תונקל דחוימ עבטמ - םרובע םימולהי תונקל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more