סימניות

ברחה ףוח תודגא

שמות חלופיים: ברחה ףוח תודגא
.היזטנפ לש םלועב :ףוחה תודגא ברח

.רבדמב ןייעמ ימ לש המיגל ךפה תודגאה תודגא ברח קחשמה ,ירט והשמ לש

10 2015 2016 תנשב ןכו ,Macintosh -ו Windows, Linux רובע ררחוש חטש -n ויד Digital Extremes Publisher ו 4 ןשייטסיילפ רובע ותוא ררחשל חיטבמ-

.יחרכה הזש רמוא הז ,םירמוא םה ,םייפתכב ךשומ קר לבא ,ךל הנוע אל ד

.םירישע םייתלשממ םידיקפ םשארבו ,תודליג ינימ לכו תויתד תותכ םהילע

.הזה ןמזה תא םירכוז אל םינקזה וליפאש ,בר הכ ןמז ינפל הדסונש ,ברח .ןדמח םידדוש ינפמ וילע ןגהל ,רחסמה תורייש תא הוולמ ןיידע אוה יכ

.ןוגראו בוט דויצ םע םיביוא ידי לע הפקתוה םהלש הריישה ,תואיצמל ךפ .םוקמב וגרה םהמ םיברו ,םיווש ויה אל תוחוכה .הרוק המ ןיבהל םיסנמ םתאו ,עקרקה לע םג תפרשנ הדליגה

.אבה ןייפמקב רתויב יואר דחא תא רוחבלו ןורשיכה תמר תא תולעהל ,םתו .םיכובמו םיכובמ ,תוברוח ,תובמוקטק ,םירבק לש הריקחו שופיח ,תואלמ .דואמ יביטמרופניא היהי ,תוחרבה םהלש םיילילפ םיסומינ םיעודי ,ןאקס

.ץע םדג לע םדג ףוטחל וא רוקחל ,ןשי יפוי ררועל םיניינעמ םירבד ידמ

1) / 10 (64-bit (דבלב 66 GHz / AMD Athlon 64 X2 6000 + 5 GB
 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more