סימניות

םידאמ תא דרוש

שמות חלופיים:
.םידאמ לע תודרשיה רוטלומיסו תילכלכ היגטרטסא אוה םידאמ דור .הלועמ קחשמב הקיפרגה .בטיה הרחבנש הקיזומ םע בוט ילוקה קחשמה

.ףרטצת םודאה בכוכה תובשייתהל תוינכותהמ וזיאל טילחהל ךירצ התא ,לכ .קחשמה תליחתב םינימזה םיבאשמה תומכ לע עיפשמ הז .ויתובוח תא אלמל ול ורזעי ךתעדלש תונוכת ול שיש המישמ גיהנמ רחב ,

.םיטובור תאשונה הניפס איה ץראה רודכ ינפ לע התחנש הנושארה הניפסה .םייחל םיאתמ הנחמ רוצ ,םלוהינ ידי לע .ןצמחב התוא אלמלו הפיכ תונבל ,םימו למשח בושייל קפסל ךירצ ךכ םשל

.םישנאה רקיע עיגמ ךכ רחא קר ,הרושכ ךלי לכה םאו ,המ ןמז םש רוגל ם

.ידמל ןטק סיסבה הנחמל עיגת וזכ הנתמש יוכיסהו םילודג ץראה רודכ ינ

.תוכתמ יוצימ םע היהי רתויב השקה רבדה .םיטובור ידי לע עצבתהל לוכי אלו םישנא לש הרישי תופתתשה שרוד הזש .םידבועל היחמ יאנת קפסל ידכ םימיאתמ תומוקמב תופיכ תונבל וצלאייש

.ךלש המישמה תקפסא לע םיעיפשמה םיעוריא שחרתהל םילוכי חטשב

.יארקא ןפואב רצונ חותיפה ץע ,קחשמה לש הלחתה לכב .ףוסב קר םכל ופשחנ ןורחאה קחשמבש ,םייעדמ םיגשיה ולבקת לכ םדוקש ה

.ימשרה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more