סימניות

יבמוז תנידמ :תודרשיה תוקיטקט

שמות חלופיים:
.RPG-ו ריע ןיינב רוטלומיס לש םיטנמלא םע תיטקט היגטרטסא איה יבמוז .דיאורדנא ירישכמב ןימז קחשמה .לגד רישכמ םכמ תשרוד הניאו תיביטקרטא תיארנ הקיפרגה .םעטב תרחבנ הקיזומה ,ההובג תוכיאב השענ ילוקה קחשמה

.הזה ןכוסמה םוקמב דורשלו חוטב טלקמ רוציל םישנא תצובקל ורזע

.הקפסא תגשהב דקמתה ,השענ הזש עגרב .תירפסמ הניחבמ םיפידע םיביוא םע םחליהל ךרטצת תובורק םיתעל ,החוטב

.תינכותהו הקיטקטה תובושח םירחאב ;תוריהמ תוטלחה לבקל תלוכיהו תורי

.םיניוע תויהל םילולע םה ,רהזיה .םיבמוז םע דדומתהל רשאמ םתוא סיבהל רתוי השקו םינכוסמ רתוי הברה ם

.םיגחה ךלהמב םידחוימ אשונ יעוריא וספספת לא

.יתימא ףסכב וא קחשמב עבטמב תושיכר םלשל ןתינ

.טנרטניאל רבוחמ תויהל ךילע קחשמה ךלהמב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more