סימניות

2 ןוילע דקפמ

שמות חלופיים:

Supreme Commander 2 ןיילנוא וב קחשל ןתינש תמא ןמזב ש .בשחמל ןימז קחשמה .תיתואיצמו תטרופמ הבוט תוכיאב דמימ תלת תקיפרג .ןותנ עגר לכב ךסמה לע הרוקש המל םיאתהל ידכ תרחבנו תיטגרנא הקיזומ

.הירוטסיהו םינייטצמ םידקפמ ,ולשמ לנסרא שי םהמ דחא לכל

.יארקאב רוחבל וא

.RTS יקחשמב שדח התא םא דחוימב ישומיש היהי הז

.םיבר תוברק םכל םיכחמ ,ןכמ רחאל

.םידדצה דחא תבוטל האצותה תא תונשל םילוכיש םיינויסנ םג םנשי ,םילי .תונוש תורתסנ תולוכי שי וללה םיטובורהמ דחא לכל

.םייופצ יתלב םיעוריאו תוניינעמ תוינפ הברה ואצמת רבעמה ךלהמב

.גורידב םוקמו םיסרפ לבקמ םינווקמ םיקחשמב הכוזה

.ןווקמ אל בצמב םינימז םיימוקמ םינייפמק

.םיחתפמה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל ןתינ .החנהב ותוא תונקל תונמדזה ךל היהתו עצבמב קחשמה ,ףסכ ךוסחל הצורש

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more