סימניות

Superfuse

שמות חלופיים:

Superfuse קחשמ RPG םסרופמה ולבאידה תארשהב הלוע .םייחל הררועתהש סקימוק תרבוח ומכ הארנ הז יסאלק ןונגסב ,הפי הקיפר

.רצק ךירדמ רובעל םיליחתמש ינפל תוקד המכ ושידקת םא איה Superfuse- .עסמל תאצל ןכומ היהת ,םישורדה םומינימה ירושיכב טולשתש רחאל

.ןכל םדוק םהב ולקתנש הלאל דוגינב ,ולשמ םיבשות שי ורקיבש תכלה יבכ .תונמדזהה םייקתתש עגרב ךלש תומדה םע דועסל וסני םבור ,םייתודידי ם .םיפרוט תונוזלח ומכ יל'ג ייומד םירוצי יליחנ וא םיאפר תוחור ינומה

.ךתוא לוכאל וסני םהש ינפל ףוקתלו ססהל אל ףידע ,ביוא שגופ התאשכ 1 .תושדח המיחל תוקינכט דומללו רוביגה לש םינייפאמה תא רפשל תונמדזה .תרחבש המיחלה ןונגס רובע םלשומה קשנל ךופהת ךלש תומדה ,הגרדהב .םירחאמ הנוש הזה קחשמה .םוקמ לכב אל רחבנה ברקה ןונגסל םאתהב רשפאה לככ תישארה תומדהמ םחו

.ןוחצינ גישהל ידכ םכחוכ תא ץמאל וכרטצת םכלוכ ,םירבח תצובק םע םיק

.AI דגנ דיחי ןקחש בצמב קחשל ידכ טנרטניאל רוביחב ךרוצ ןיא

.דחא םוקימ דוע וא תחא המר רובעל הצור דימת התאו ףחסיהל לק

.תוריכמ ךלהמב החנה תובורק םיתעל לבקמ קחשמה .ןטק םוכס תרומת ךלש םיקחשמה תיירפסל ותוא ףיסוהל לכות ,ךלזמ לזמתי .םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא החמתמה Steam לטרופב רוקיב ידי לע קחשמה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more