סימניות

יטיס רפוס

שמות חלופיים:

Super City םייאלקח םיטנמלא םע ריע ןונכתל ןיינעמ רוטל .דיאורדנא םע םידיינ םירישכמב קחשל לוכי התא .ריוצמ טרסב ומכ ,הריהבו הפי קחשמב הקיפרגה .תיתואיצמ הרוצב תועמשומ תויחהו תויומדה לכ .הזילעו הזילע הקיזומה

.קחשמה קשממ תא לעפתל דציכ דמלו ןומיא תומישמ רפסמ םלשה

.יוקיחל תנתינ יתלבו תידוחיי היהת ריע לכ ךכל תודוה ,תונבל ןתינש ם .הז תא הז ומילשי םהלש םיילכירדאה תונונגסהש ךכ םינבמ םירדסמ

.הסינכל םייעובשו םיימוי םיסרפ לבקלו קחשמב רקבל חכשת לא

.רתוי תובורק םיתעל יטיס רפוסב רקבל ףידע ,הז בלשב

.יתימא ףסכ רובע קלח ,קחשמה עבטמ רובע שוכרל ןתינ םירצומהמ קלח

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more