סימניות

ןומיזה תמחלמ

שמות חלופיים:

Summoners War ה יקחשממ דחא המזגה אלל אוה-rpg .םימוד הלאמ קחשמה תא לידבמש המ אל הז לבא ,ןיוצמ טוריפ םע תינועבצ .רדסה יפל לכה לע הטמל

.ןהלש תולוכיה תא חתפל םג אלא ,תוצלפמ ןמזל לכות קר אל .םיוסמ ברקל םישורדה םיטנמלאהמ םימחול לש תוילוח יאמצע ןפואב ורצו

.םיבירי לע תונוילע גישהל לוכי התא ,םימיוסמ םיטנמלא לש תוצלפמ לש

.הברה דומללו הברה בושחל וכרטצת ,השק יד קחשמה לבא ,האלה םדקתהל טע

!קחשמב תוצלפמ ףלאמ רתוי שיש ןוויכמ ,םזגומ וניא הז הרקמב ףסואה ,ן .קר תויהל לוכיש רתויב לודגה רפסמה קוידב הז .שגרמ יד ךילהתהו ,םלוכ תא שיגפהל ידכ םינש תחקל לוכי הז

.ןמז רתוי חקול קר הז ,החלצה התוא תא גישת ,ףסכ איצוהל ילב .ףסונ חותיפב ךמותו קחשמה תא בהוא התא םא םיחתפמל תודוהל ידכ קר ית

.םמעתשהל הלק תונמדזה ךל ןתנית אל טושפ .דואמ םיבידנ םיסרפ םע םינוש םיעוריא לש םוצע רפסמ ידי לע השענ הז .םינוש םיעצבמ לש עובק םויק ,קחשמב רוקיב לע םילומגת .םידמחנ םייוניש לש םוצע רפסמ םע םיפוכת םינוכדע

.םיכובמה תא רוקחל ליחתהל לוכי התא ,ןכמ רחאל

.תומישמ תמלשה ידי לע גישהל ןתינ םתוא ,םידחוימ םינורב םישמתשמ ,תו

.הדליגה ירבח םע סורטרט לש ךובמה תא רוקח

!םיענ יוליבמ הנהיתו קחשמה תא דרוה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more