סימניות

תֹוטְסִל

שמות חלופיים:

Stray וא היצלומיסכ יאנת לע קר גווסל ןתינש ןפוד .בושחל בהוא התאש יפכ ,לותח וא ,לותח לש יתימא רוטלומיס ,תמיוסמ הד .קחשמב שרופמב ןיוצמ וניא היחה רדגמ .םימישרמ ותוללכב םלועה לש םיטרפה ןכש קחשמל הז לע חולסל רשפא ,תור .ךייחל ךל םרוג תומיוסמ תולועפ עוציבב דומחב רגרגמ לותחהו ,הנוכנה

.וירבח לא תוהובגה תומרל וכרד תא ליחתמו תשעתמ ךא ,םייח 7 שי םילות .Vault City 99 ארקנ הזה םוקמהש ולגת ,םיאצמנ םתא וב רוזאב טטושל

.תוחירזהמ לעפתהלו חורה תמישנ תא שיגרהל ,סונייקואה לע ןוילעה םלוע

.לכה שממ ףורטל םיסנמו ריעה לש תושוטנה תונוכשה תא םיסלכאמ וללה םי

.הדולחמ העורג אל ,תכתמ וליפא לוכאל ולחה וללה תונטקה תוצלפמה ,היצ .םיטובורל יניצר םויא םיווהמ םה ןכל

.בלל עגונ הארנ םיישק לע רבגתהל םדא ידי השעמ ץורימל רזועש לותח

.רתויב תויתואיצמ תוארנ תויצמינא .תובר תועש ךשמב וללה תויחה תא םירקוח קחשמה ירצויש םישיגרמ .ןמז תלבגה אלל ךביבס םלועה תא רוקחל לוכי התא ובש ,טלחומ הלועפ שפ .תוקפוסמ תולועפהו תועונתה לכ .היצקארטניא םייקל לוכי התא םתיא םיצפחו תכלל לוכי התא םהבש םירוזא .דחוימב בזכאמ הזש רמוא יתייה אל .תיתואיצמ ךכ לכ הרוצב רוביגה לש הלועפ לכ תויחהלו רייצל הרשפאש אי

.רתויב םיענ םשור ריאשמ קחשמה ,תאז םע דחי ךא .תיארחאו תבכרומ המישמ ןורתפב הדומח היחב הטילש ךות ,יטפילקופא-טסו

.Steam קושמ קחשמה תא שוכרל לוכי התא

.ןטק םולשת תרומת םייבויח תושגר הברה ןתונו החנהב תובורק םיתעל רכמ !וישכע רבכ קחשל ליחתהל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more