סימניות

תיאקירמאה םיחרזאה תמחלמ :יגטרטסא דוקיפ

שמות חלופיים:
.הרדסהמ היגטרטסא קחשמ דוע אוה תיאקירמאה םיחרזאה תמחלמ :יג .יזכרמה רטמרפה אל הז היגטרטסא יקחשמב לבא ,םויה דע תינרדומ יכה הק

.הזה קחשמל בורק יכה אוה Risk חולה קחשמ ,יתעדל .חול יקחשמ ומכ יכה איה קחשמב הקיפרגה

.ןכמ רחאלש םינשב הכפה הנידמהש המל סיסבה החנוה וז הפוקתב ,וז המצע

.ברקב חצנלו המזויה תא סופתל לגוסמ תויהל ידכ יתימא גטרטסא תויהל ך

.דחא בוביסב עונל לוכי התא קוחר המכ עבוקש המ ,הלועפה תודוקנ רפסמ .חצני ימ עובקל השק היהי אל ,היעב אל וז לבא ,דחוימב תשפנומ אל קחש

.רהמ םמעתשהל קחשמל רשפאי אל הזו תרחא ךלוה לכה םעפ לכ .םימעפ המכ הז לע רובעל לוכי התא

.עגרכ םכתא תניינעמש תיזחה תרזגב קר בלה תמושת תא זכרלו ,בשחמל םיל

.םיבר םיבאשמ שרוד הז ךילהת ,ףסונב .המלש תיאבצ הדיחי איה תיברק הדיחי לכ ,ןאכ לבא

.רתוי בר קזנ בסהל לכוי הרומתבו ,ביוא תופקתהל עיגפ תוחפ ךופהי 100

.םיישומיש תירב ילעב גישהל וליפא וא ,ךלש תואבצה תא ןיכהל ידכ ךירצ

.הירוטסיה תפוקת לכמ ,ברק לכ שדחמ רוציל לוכי התא ,הז ילכל תודוה .ךלשמ טירסת איצמהל וליפא וא .תולבגומ יתלב טעמכ תויורשפא ךל םינתונ םיחתפמ

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא שוכרל לוכי הת

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more