סימניות

תונועה רופיס

שמות חלופיים:
.ךלש הווחה תא דייצל ךירצ התא ובש תודגא םלוע םע

Story .דואמ הפי לבא ,תטשופמ תצק ,הרוטקירק ןונגסב הקיפרג .ןמז ךרואל םינגנה תא ןבצעל הרומא אלו המיענ הקיזומה ,ההובג תוכיאב

.םכלש אבסמ םישרוי םתאש וזה הרייעה תביבסב הווח וז ,תיפוס הרטמ שי .הנתשה לכה המכ ולגתו ותיא םשל וכל ,תודלימ הלאה תומוקמב התייה אל

.הלפנ איה ןכלו ,ןיקת בצמב לכה לע רומשל חוכ היה אל הארנכ שישקה אב

.תוטושפ תורקבב טולשל הרשכהה תא םייסתש רחאל קר לבא

.הווחה רודיס ךלהמב םיישומיש ויהי םהו ,םיבר םיישומיש םיבאשמ ץלחל

.םתס אל הזו ,יח קשמ םגו הירגנמב םיחנומ תוקריו תוריפ וליפא
.תויתימא תויח ומכ םיארנ תמאב םיחמצה .ךתוא חמשי ריצקהו בטיה םהילע רומש

.םישדח םירבח ריכהל .ךלש אבס תא תרקיבשכ ,ךתודליב םהמ םיבר תרכה חטב .קשמ ירצומל םינוק אוצמלו תופסונ תומישמ םהמ לבקל ןתינ םיתיעל .םירבח ריכהל ידכ תונתמ ןת

.ןושארה דעצה קר אוה ריצקה .ךרע ילעבו םיישומיש םיטירפ רוצייל שמשל לוכי הז לכ ,ןכ לע רתי

.ופטקנש םירצוממ תוניזמו תומיעט תוחורא ןכה .הריכמ תעב רתוי וליפא חיוורהו םישדח םינוכתמ אצמ

.תיבה קשמב םירתוימ ויהי אלש םיגד תלבק ידכ ךות חונלו הכירבל תכלל

.רוביגה לש ותחוור לע דואמ תיבויח העפשה היהת הז ךילהל

.החפשמ םיקהו ריעב גוז ןב אצמ .םידלי ךל ויהי וליפא ילוא ,ןמזה םע

.םיברעב Story Of Seasons-ב םיקחשמ םתאש ןמזב חונל ורהמ ,הרקי הזש

.ימשרה רתאב רוקיב ידי לע וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא תונקל לוכי

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more