סימניות

הרעס תיירי

שמות חלופיים:

Stormshot ןפוד תאצוי תדיינ היגטרטסא איה. .המיענ הקיזומו יתוכיא לוק קחשמ ,הבוט הקיפרג קחשמל

.סיסב הנחמ תונבלו םש םקמתהל אוה ןושארה דעצה

.ותגהנה תחת םימחולה לכ לע הלחה ולשמ תידוחיי תויונמוימ תכרעמ שי ו

.ךלש רוביגה דקפמ תושארב םימחולה קזוחו רפסמ יפל תעבקנ ברקה תאצות

.בושו בוש תומישמ ןתוא תא תושעל ךירצ אל התא

.םיביוא םע דדומתהל רתוי לק היהי ךכ ,ךלש םיידיל הלאה םיצפחהמ רתוי

.םישדח םימחול סויגו הקוזחתל םיבאשמ הברה ויהיש רמואש המ ,רתוי םיק

.םיחצונמ יתלב טעמכל ךלש תואבצה תא וכפהי אילפהל םיקזח םירוביגו .םינקחשהמ תיפסכ הדות תרכה לבקל וחמשי טלחהב םיחתפמה לבא ,הז ילב ק .דואמ םיתפמ םיעצבמו תועצה שי םיתיעלו םוי ידמ ןכדעתמ תונחה רחבמ

!םיקיתע םיצפח תוכזב םימיהדמ המצועו חוכ לבק

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more