סימניות

Stormbound: Kingdom Wars

שמות חלופיים:

Stormbound: Kingdom Wars טנרטניאב קחשל לכותש ןפוד תא .דיאורדנא םע םידיינ םירישכמב ןימז קחשמה .דמימ תלת ,ידוחיי ןונגסב הפי הקיפרגה .םיענ ילקיזומה רחבמה

.םיישק ויהי אלש ךכ טושפו רורב קשממה

Playing Stormbound: Kingdom Wars רחא הסנ ,דחאמ ךל סאמנ םא

.תוברק ךלהמב הנוכנה היגטרטסאה אוה החלצהל חתפמה .ךלש תופדעהב ןיטולחל יולת ךישמהל ךיא .טנרטניאב םינכומ תונורתפ ושפח ,קזח ןופיס תונבל ידמ םכל השק םא .תרחבנה בכרהב םייוניש עצבל לכות ,קחשמה תקינכמ תא ןיבתשכ ,רתוי רח

.תופסונ תויונמוימ דומלל םילייחל רוזעל תונמדזה שי

.וללה םיעוריאה תא ספספל אל ידכ םינוכדעה םוסרפ רחא ובקע

.יתועמשמ ןוכסחב תונקל ןתינו תוחנה תכרעמ תמייק םילייסה ךלהמב .ךלש ןוצרב יולת הז ,ףסכ איצוהל ךרוצ ןיא .שדח ןכות םיפיסומו עובק ןפואב קחשמה תא םירפשמ םה ;ךלש תיפסכה הכי

.טנרטניאל רבוחמ תויהל בייח רישכמה ,קחשמה ךלהמב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more