סימניות

הדלפל אשנתמ

שמות חלופיים:

Steelrising קחשמ אוה RPG רדהנ. .המיהדמ תוכיאב הקיפרג הארת ןאכ .יתואיצמ לוקה ,בטיה הרחבנ הקיזומה

.תפרצב הכפהמב ףתוש תויהל ךירצ התא

.הלאה המשנה ירסח םיינכמה םימחולה םע דדומתהל לוכי אל ליגר םדא 100

.ישארה לבנה תא סורהל ידכ זירפ לכב ךכרד תא תושעל ,להנל ךירצ התא ם

.ברקל רפסה יתבמ דחא לכ תועצמאב הכפהמה לש ןוחצינה תא גישהלו Steel

.ךתוא ףוקתל ביואהמ עונמל ידכ וא ,הפקתהה ךלהמב רתוי בוט םוקימ לבק

.סרהית תרחא ,בר ןמז םוקמב ראשיהל רוסא הרקמ םושב .ןתוא אוצמל איה ךלש המישמה ,תושלוח שי םהמ דחא לכל לבא ,ידמ קזח ב !חצנת טלחהבו תונוש תוקיטקטב הסנתה

.תונימזה תולוכיה תא רפשל וא םישדח םירושיכ חותפלו רתוי הסונמ םחול .דועו רתוי םיבוט קשנ ילכ םע רתוי וליפא ינלטקל Aegis תא ךופהו םיב

.תרחאל הפמה לע תחא הדוקנמ תכלל וא ץורל םמעשמ קר אל הז .העונת ידכ ךות בוחרב טירפ לכב שמתשהל לוכי התא .תוביהרמ תוטלסו תוציפק עצב .רתוי רהמ וליפא עונל ידכ שגופ התאש בכרה ילכב שמתשה .ךרדה תא ךכ ורצקו תונורקה לע וצפק

.טנאוטנא יראמ םע רבדל וליפאו טייפאל תא שוגפל ,רייפסבור תא תוארל

!םינונגנמ תרזעב דחפב הנידמה לכ לע ודבל רמושש לבנה תא רוצעו תויצר

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא תונקל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more