סימניות

44 ידנמרונ :הדלפה תביטח

שמות חלופיים:

Steel Division Normandy 44 ךלש ישיאה בשחמל תמא .תיתואיצמ ידו הבוט הקיפרגה .םינקחשה ידי לע עצובמ לוקה ,תיתמחלמ הריווא רוציל ידכ תרחבנ הקיזו

.תינרדומה הירוטסיהב תולודגה תומחלמה תחא יהוז .םייח ינוילימ התבג וזה הארונה המחלמה ,עודיכ יכ ,תונברוקה רפסמ תא

.קשנו יאבצ דויצ רובע דחוימב ןוכנ הז .ידמל תקיודמ הרוצב רוקמה לע םירזוח םינייפאמה וליפאו ,קפסמ טוריפב

.היינשה םלועה תמחלמ לש רתויב םימסרופמה תוברקה בורב םילייח לע ישי

.ןייפמקה תא רובעל םינכומ ויהת ,הלהנהה תא וניבתש רחאל ,ךכמ הרתי .תובכרומ תויאבצ תולועפ הברה רובעל ךרטצת ,הלק הכילה היהת אל וז .קחשל ןיינעמ אל תויהל ךפוה הז ,טושפו לק לכהשכ לבא .ישוקה תומר שולשמ תחא לכ רוחבל תורשפא ךל היהת ,תאז םע

.ביוא תודמע לע תודבכ תופקתהב הלכו הלירג תמחלמב לחה

.תחא תבב המכ לומ ןהו ,דחא ןקחש לומ ןה םחליהל לוכי התא .םייארקא םיבירי דגנ וקחש וא ,רתויב בוטה גטרטסאה אוה םכמ ימ תולגל

.קחשו רתוי בהוא התאש הז תא רחב

.לועפל תלגוסמ וז הדיחי רוזא הזיא לש סוידרב הארמה ,הביבס וק עיפומ .ביוא תדיחי תפיקתל הטושפ העונת ןיב עונל לוכי הז

.ולעפתש ינפל םכלש תויורשפאה תא ולקש

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא הנק

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more