סימניות

2 הכיעד תנידמ

שמות חלופיים: 2 יקיד תנידמ

Game םייחה תא רוחבל 2 הכיעד תנידמ!

.טלחומ והובו והות ךותל ללצ אוה יכ םלועב תואקתפרהה תא ךישמהל םיעי .תולבגה לכו תושגר ,םייח אלל םיבמוזל וכפה םישנא ,הספילקופאל תושונ .םילח םניא םיקוחו םיירסומ תונורקע ןיא ןכלו ,דורשל איה םהלש הרטמה .םיכלהמה םיתמה תא ךופהל אל לש תידעלבה הרטמה ביבס בבותסמ לכה

.הלילעה ךשמה לע רבדל םילוכי ונחנא ןוחטיב םע לבא ,שדח טעמ לע עדימ .דורשל םלוכל םיבאשמ קיפסמ ויהי אלו ,ןכוסמ רתוי וליפא ךופהי ילאוט .םילוצינ םג אלא ,הייחתל םק תויהל קר אל םיביוא .השק ךכ לכ תכלל דויצה תא תחקל ידכ חוור ןעמל תוירזכאו תועשר ,קירט

.ולש תודרשיהה היגטרטסא שי םדא לכ ובש ,םינקחשה לומ חתפיי ארונו הע

.םיקזח םידחוימ םיטקפא םזילאיר םע םינקחשה תא תוכהל םג הכירצ הקיפר .םירבח תרבחב ןהו יאמצע ןפואב ןה ,2 הכיעד לש בצמב קחשל לוכי התא ,

:ולשמ םיישיא םינייפאמ שי ות לכל .דעצ רחא דעצ רבוע ,לבקל וכרטצי תויונמוימ המכו ,תינושארה הריחבב ן .תונורסח םג םהל שי ,יפואו תויונמוימ ,עוצקמ ןוגכ ,רוביגה לש םיישי .השק בצמב הקינאפ טושפ ילוא וא ,םימסל רוכמ תויהל וליפא וא םזילוהו

.ההז םהלש הירוטסיהה םאתהבו ,ןיטולחל תידוחיי היהת הרבחה .ןוחטיבה ינקתמ ךלש שארה לעמ גג םע יוצר ,בטיה רצובמ סיסב ןבומכו ם .תרושקת לש בחר ןווגמ םינוב םירבחמה ןכלו ,דובעי אל דחא רוזאב תשרש .םיקפוא תיביסרגאו דואמ תויתודידי תותירב יתש שוגפל לוכי תושדח תוע .םיבאשמ ףדוע תונקל וא רוכמלו תידדה תלעות םכסה קיסהל היהי רשפא המ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more