סימניות

םיבכוכה תמחלמ

שמות חלופיים: םיבכוכה תמחלמ

Game הפונתה אולמב םיבכוכה תומחלמ :תיזח םיבכוכה תמחלמ.

.דדוב םיפתתשמ הבורמ בצמב םג ןימז .הק'גד רובע ישפוח ברק בצמב הנימז היהת רבמצדב 8 -מו ,2015 רבמבונב

םינקחש 40 לש הצובק רובע דעונ רשא ,בצמ "םירבוש תדוקנ" לש רבח תויה .תורסיקל םיכיישה דחא תא וספתיו תוירקיעה תודוקנה שולש תא וקלסי םי .ףסונ ןמזו תושדח הרקב תודוקנ ויהי החלצה לש הרקמבו ,םיוסמ ןמזב תנ .ילאירפמיאה סיסבה תא דוכלל רבד לש ופוסב לוכי התא ,תרבוגה תובכרומ

.ירשפא היהי לכהו ,ברק םיבכוכה תמחלמ דירוהל ךירצ התא ,םישדח םיקפו

.םירסיקה לש הלפאה שפנה תא לבא ,תירבה לייח לש קבאמה רשאמ חורב רתו

:תויומדה דחאל ךפוה ,ךלרוג תא רוחבל ישפוח התא ,ןכבו .הירפמיאה םידרומה םילייחה ןווגמ תא דומלל ,הלודגה םיבכוכה תמחלמ י Unlocking

:תויומדה לש הארמה תא תונשל לוכי אוהו היסקלגה לש .םיקרפמו תודדוב תומישמ עוציבל רובע ,הזה בלשה תא רבעש רחאל

.תופסות םע ידעלב וא הליגר הרודהמ תריחב ידי לע וישכע Battlefront

1 3 GHz | AMD A10-7870K 4 םע. 1 GHz 5 + 0. 5 GB ואדיו ןורכיז לש AMD Radeon HD 7770 2 םע GB ואדיו ןור
 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more