סימניות

הנשיה הקילבופרה :םיבכוכה תמחלמ

שמות חלופיים:

Star Wars: The Old Republic קחשמ MMORPG םיבכ .הרמוחה יעוציבב היולת ךא ,הבוט הקיפרגה תוכיא .קחשמה לש יללכה ןונגסל המיאתמו בטיה הרחבנ הקיזומה .תומישמ ומילשתו םלועה תא ורקחת ,תויומד תויונמוימ וחתפת קחשמב

.הקילבופרה קוריפל הליבוהש ,טנקסורוק תנמא לע םותחל ולא םיעוריא רח

.הקילבופרל הירפמיאה ןיב הרק המחלמ לש הפוקת האב ןכמ רחאל

.לדנמטרוא לע תורצב םיכבתסמ הקילבופרה לייחו חירבמ ,םייתניב .םיטאהה ירחא רזחל םיסנמ ילאירפמיא לייחו ילאירפמיא ןכוסש ןמזב ,ןב

.רחא רוביג םע בוש קחשל ליחתהל לכות ,ףוסה דע הלילעה וק לע רובעת ם .םיניינעמ דואמ םלוכו קחשמב םהמ הנומש שי ,רחא רופיס ןייפמקו ירמגל

.לויטל םירבח ףוסאל לכות ,םדקתי קחשמהש לככ .ולשמ יפואו הירוטסיה םהמ דחא לכל

.תושיכר עוציבל קחשמב תונח שי

.תויללח יצורימ וליפאו ,ןקחשל-ןקחש תוברק ,תכל יבכוכ לע תויפותיש ת

.ךמעט יפל התוא תונשל לוכי התא ,לדחמה תרירב תא בהוא אל התא םא םג

.הבוח וניא ךא ,ןכותו תונוכת רתוי תצק חתפי יונמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more