סימניות

2 רקוטס

שמות חלופיים:

Stalker 2 ןושאר ףוגמ הגוצת םע תוירי קחשמ אוה. .בשחמב קחשל לוכי התא .םיינרדומה םיקחשמה ןיבמ תובוטהמ ,תיתואיצמו תיתוכיא דואמ הקיפרגה .ןמז הברה םינגנמ םא םג הפייעתמ אלו תיללכה הריוואה תא תמלשומ הרוצ

Stalker קחשל ןיינעמ רתוי וליפא ךפה.

.הנירקה תומר תא תיחפהל ידכ תופורת תחקל ךרטצתש ןכתיי ,ןמז ידמ רתו .םישדח םירגתאל ןכומו ץרמנ שיגרי רוביגהש ךרוצ שי ;דואמ הבושח םג א

.םהמ ענמיהל ףידעו תרחא םילעופ הקיזיפה יקוח ,תרבגומ עקר תנירק שי

.טנרטניאל רבוחמ היהי בשחמהש שרוד הז בצמ

.Steam לטרופב וא םיחתפמה לש ימשרה רתאב רוקיב ידי לע קחשמה תא שוכ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more