סימניות

סלארומ סליימ :ןמרדייפס

שמות חלופיים:
.ןמרדייפס לש סקימוקה לע ססובמה ףסונ קחשמ אוה סלארומ סליימ .הנוילעה המרב הקיפרג וארת קחשמב .הריווא תרצוי הקיזומהו ,םייעוצקמ םינקחש ידי לע עצובמ לוקה

.עשרה תוחוכמ היבשותו ריעה תא ליצהלו ןמרדייפס תשופחת תא שובלל ךיר

.קחשמה ךלהמב רבכ תושדח תונוכתב טולשל ךרטצי אוה ,סליימל השק רתוי

.ןמז ךרואל הרומה לע םילוע דימת םיצורחו םירשכומ םידימלת לבא ,ולש

.ןוחצינה ןעמל בירקהל וכרטצי םיבר ,ברקה ךלהמבו ,ברק הדשל וכפהי תו

.ול שדח לכהו וזה ריעל הנורחאל רבע סליימ .ץראה רודכ ינפ לע רתויב הלודגה ריעב תיבב שיגרהל לק אל .שדח תיב אצמי אוה ףוסבלו ,רוביגל רכומ ךופהי בוחר לכ ,קבאמה ךלהמב

.הזה לנסראה לכ תא ןיבהל השק ךל היהי אל ,בשחתמ לוהינל תודוה לבא ,

.האלה ךישמהל ךילע לקי הז .םתוא סיבהל ידכ ךחוכ לכ תא ליעפהל ךתוא ץלאי םרפסמו ,רתוי םיאיצממ

.דבל רתויב תונכוסמהו תושקה תומישמה תא עצבל ךרטצי רוביגה יעבט ןפו

.סקימוק תרבוח יפדמ האצי וליאכ תיארנ איה .הזה יטסטנפה םלועה תא ריכמ ךניא והשלכ סנב םא םג לבא .תיטפמיס קחשמה לש תומדהו ,ןיינעמ רופיסה ,הז תא ובהאתש חינהל ריבס

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא תונקל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more