סימניות

SpellForce

שמות חלופיים:

SpellForce בשחמב קחשל ןתינש רות-תוססובמ תויגטר .םינש ןתואב םוקמ לכב ומכ ,תלסקופמ ,תיסאלק הקיפרגה ,ןמזמ אצי קחשמ .תורות תוססובמ תויגטרטסא יבבוחלו SpellForce לש םוקיה יבבוחל לכ ם .םייסאלקה םיקחשמה יבבוח תא וכשמי יאדווב לוק קחשמו ילקיזומ יוויל

.המיהדמ המצועב םימסוק 13 ועיפוה תורודה דחאב .לגעמה םשב תירב ורצי וללה םימסוקה

.עצוב אל םלועמ הז ךא ,האירקה סקטה םויק ידי לע תאז עצבל ןנכות

.ותמ דוחיאהמ קלח ויהש םימסוקה בור .םוסקה םלועב ירקיעה חוכה רוקמ ,םסקה תבהל תא עינכהל הווקתב ,םהלש !SplForce-ב וקחשתשכ ולגת ,חילצי והשימ םא

.השק דובעל ךירצ התא ,קזחתהל ידכ

.חצונמ יתלב אבצ ולבקת תופסונ םינור ינבא ףוסיא ידי לע ,םינורב תור .םהיתואבצו םהיתומדא לע הטילש גישהו שגופ התאש םיביואה תא סבה ,ךית

.םיקזחו םישדח םישחל םע ךלש ראומרגה תא רפש

.םיבירי םע םרותב םישענ םיכלהמ

.םיטוטישב וגשוהש םיצפחב שומיש ידי לע קזוחה תא ריבגהל ןתינ

.Steam לטרופב וא חתפמה רתאב קחשמה תא תונקל לוכי התא .דואמ ןטק ףסכ םוכסב רבודמ תעכו תיתועמשמ דרי ריחמה םינשה ךלהמב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more