סימניות

SpellForce: Conquest of Eo

שמות חלופיים:

SpellForce Conquest לש Eo תמסרופמה םיקחשמה ת .רדסב םה ןאכ לבא ,הזה רנא'זהמ םיקחשמב הבוח התייה אל םלועמ הבוט ה .הפי הארנ םלועה ,םיטרופמ םינבמו קחשמ תודיחי .הרדסב םימדוקה םיקחשמה ןונגסב תיתוכיא הרוצב השענ ילוקה קחשמה

.םסקה חוכ תאו םינימזה םישחלה לנסרא תא ביחרהל ידכ םהב שמתשה ,תומו

.ביואה םע ףלחתמ התא ,הפמב םיבבותסמ רשאכו ברקה ךלהמב .תאז ןיבהל לק ךל היהי ,תורות תוססובמ תויגטרטסאב ןויסינ ךל שי רבכ .SplForce Conquest of Eo-ב קחשל ליחתתש ינפל רובעל יאדכש ,םידקפב

.תוחונ ימעטמ שגדוי הז קחרמ .םיבר םימרוגב יולת תרבוע הדיחיש קחרמה

.תונשי רופיש וא תושדח תויונמוימ דומיל ידי לע םחול לש וחוכ תא ריב .ךלש ישיאה קחשמה ןונגסל םתוא םיאתמו ךלש םימחולה םיכירצ םירושיכ ו

.םיישומיש תומוקמו םיביוא ,םיבושיי לש םמוקימ שדחמ רצונ ,הכרעמה לע .היינשה םעפב קחשמה תא ורבעת םא םג לק ןוחצינל ופצת לא ,ןכל

.חתפמה לש טנרטניאה רתאב וא Steam לטרופב רוקיב ידי לע קחשמה תא תו

!םלועה יבחר לכב םיצירעמ ינוילימ םע תירלופופ םיקחשמ תרדס יהוז

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more