סימניות

2 תויא חוכ

שמות חלופיים:

SpellForce 2 בשחמב קחשל ןתינש רות-תוססובמ תויג .קחשמה תאיצי זאמ ופלח תובר םינש ןכש הקיסאלק ומכ הארנ הז עגרכ לבא .תורות תוססובמ תויגטרטסא לש הבוח הנוכת התייה אל םלועמ דחוימב ההו .ההובג תוכיאב םה ילקיזומה יווילהו לוקה

.םיליחתמ רובע ןהו הזה םוקיה תא םיריכמ רבכש םינקחש רובע ןה ןיינעמ .ןבומו טושפ ןומיאל וגאד םיחתפמה ,םישדח םינקחש לש םתויחונל

.קחשמב תושגרמו תובר תועש אוצמל ולכות

.יתימא ןוקרדמ הרוש הליבומה הקיתע החפשמל אצאצ אוה .הלק היהת אל ויפתכ לע המישמה םג לבא

.ךדוקיפ תחת תויהל םנוצרמ וצרי םלוכ אל לבא ,םילודג םימחולמ ותוא ר .ברקב וסבוי ףא םירחאש דועב ,דחושו עונכש ידי לע םדיצל ענכתשהל וכר

.השושמ םיאתל תקלוחמ הלוכ הפמה .םרותב םיפקותו םיזז ךלש םיביריהו התא .עונל לוכי אוה וכותבש רוזאה שגדוי ,לגס תריחב תעב ,ןקחשה תויחונל

.ןקחשל תונימז תויונמוימ רתוי ,רתוי ההובג המרהש לככ .חתפל תוברה תויורשפאה ןיבמ תונורשיכ וליא עבוק ךמצעב התא .ורחבתש קחשמה ןונגסל םכלש לודגה אבצה לכ תא הגרדהב םיאתהל ולכות ך

.הגשהל רתויב םישקה םה םסק יצפח .םירחא םיסונוב ונתי וא םישחל לש םחוכ תא ולידגי םה .דחא בוביסב םיאת לש רתוי לודג רפסמ זיזהל הל רשפאי הז ,תרחבנה לש

.הרבחב קחשל רתוי לק היהי וישכע .הלועפ ףותיש בצמב םירבח םע קחשמה תא רובעל לוכי התאש וא םייתימא ם

.ימשרה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא תונקל לוכי התא .ךלש םיקחשמה תיירפסב תויחצנ תוקיסאלק לבקל לוכי התא ,ףסכ דואמ טעמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more