סימניות

סונורכ לש תומשנ

שמות חלופיים:

Souls of Chronos קחשמ אוה RPG בשחמב קחשל ולכות .RPG-ה רנא'ז לש םינושארה םיקחשמה תא הריכזמה ,יסאלק ןונגסב בוט טו .90-ה תונשל היגלטסונ םיררועמ תויומדה לש לוקהו הקיזומה

.חצנל הנתשה אלא ,הזה ןוסאה ךלהמב תמ אל םלועה .ןוסאה תועפשהב השח ןיידע ,האולאו תיירפמיא לש תחדינ הניפב תמקוממה

.היצזיליוויצל ךיפה יתלב קזנל םורגל םילולעש םיילבולג םיטקילפנוק ך

.אבו שמשממה ןוסאה תא רוצעל םילוכי םהש קר ,Chronos םיארקנ הלאה םי

.בחר קחשמה לש להקה יכ הלאכ םינקחש הברה יד שי

.םיגולאיד הברה ויהיש ךכ ,םוסקה םלועה יבשות םע רשקתת תובורק םיתעל .ברקל הנכומ הילוח םהמ ביכרהלו םיימוקמה םיבשותה תכימת תא סייגל לכ

.הז רחא הזב םיבירי םע תומולהמ םיפילחמ ךלש םימחולה רשאכ ,תורות סס .םירחא םישחלבו יופירב שמתשהל ןתינ ,הפקתה םוקמב

.הילוחה ירבח לש המר תולעהלו ןויסינ קיפסמ תוריהמב רובצל ךל רשפאי .תושדח תויונמוימ דומלל וא רפשל תונימזה תויונמוימהמ וליא רוחבל לכ

.םימחולהמ דחא לכל םיאתמה דויצה תא ורחב

.םוסקה םלועה תא ליצהלו םיסובה לכ תא סיבהל לכות ,ברקה הדשב וילע ו

.חתפמה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא שוכרל ןתינ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more